Rangkuman Pendalaman Materi USEK PAI Kelas VI SD

Pendalaman Materi
UJIAN AKHIR SEKOLAH ( UAS )
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Oleh : Sugeng Setiyo Budi, S.Th.I


1. Nabi Muhammad SAW pertama kali diajak pamannya berdagang ke negeri Syam ketika beliau berusia 10 tahun

2. Nabi Adam AS telah melanggar larangan Allah SWT untuk tidak memakan buah khuldi, maka Beliau dihukum dikeluarkan dari surga dan diturunkan kebumi / kedunia. Sambil menjalani hukumannya beliau selalu bertaubat kepada kepada Allah SWT dengan mengucapkan doa Rabbanaa dhalamna anfusana fa illam tagfirlana lanakuunanna minal khasiriin, yang artinya ya Allah Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang menndzalimi diri sendiri, maka jika tidak Engkau ampuni, kami akan termasuk orang-orang yang merugi.

3. Rukun shalat ada 13 yaitu
1. Niat (didalam hati)
2. Takbiratul Ikhram
3. Berdiri tegak bagi yang mampu (jika tidak mampu boleh shalat
dengan duduk atau tidur)
4. Membaca surat al-fatihah
5. Rukuk
6. I'tidal
7. Sujud
8. Duduk diantara dua sujud
9. Duduk tasyahud / tahiyat akhir
10. Membaca Tasyahud akhir
11. Membaca shalawat nabi
12. Membaca salam yang pertama
13. Tertib artinya berurutan

4. Hal-hal yang membatalkan shalat ialah :
1. Batal wudlu karena buang angin dan buang air (Kecil dan besar)
2. Meninggalkan salah satu rukun shalat
3. Bergerak berlebihan selain gerakan shalat (lebih dari 3 kali)
4. Berbicara selain bacaan shalat
5. Terbuka auratnya
6. Terkena najis
7. Tertawa dan bergurau
8. Mendahului imam dalam shalat berjamaah

5. Tulisan Surat An-nashr dalam tulisan latin yaitu :
1. Idzaa jaa-a nashrullaahi wal fath
2. wara aytannaasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaaja
3. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfirh, innahuu kaana
tawwaaba

6. Nabi Ibrahim AS menerima perintah dari Allah SWT untuk menyembelih putranya Ismail. Ketika perintah ini disampaikan kepada ismail, maka sikap beliau adalah Menerima perintah tersebut dengan pasrah dan sabar.

7. Pada masa Nabi Ibrahim, Raja yang berkuasa dan terkenal sangat kejam ialah raja Namrud.

8. Bunyi Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 beserta terjemahnya ialah
1. Qul yaa ayyuhal kaafiruun
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
2. laa a’budu maa ta’buduun
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. Walaa antun ‘abiduunamaa a’bud
Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah.
4. Wala ana ‘aabidumma ‘abadtum
Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. Walaa antum ‘abiduunamaa a’bud
Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah
6. Lakum diinukum waliyadiin
Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.

9. nama-nama Kitab suci Allah beserta Rasul - rasul penerimanya ialah
1. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS
2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS
3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS
4. Kitab al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW

10. Nama-nama lain dari al Quran beserta artinya antara yaitu :
1. Al-Kitab artinya Kitab / Buku
2. Al-Furqan artinya Pembeda
3. Al-Huda artinya Petunjuk
4. Asy-Syifa' artinya Obat
5. At-Tanzil artinya Yang diturunkan
6. Adz Dzikro artinya pengingat

11. Nabi Ayyub AS termasuk salah satu nabi yang paling sabar menerima ujian dari Allah SWT. Ujian yang beliau hadapi ialah :
1. Penyakit Kulit / kusta selama 7 tahun
2. Binatang ternaknya mati
3. Harta bendanya habis terbakar
4. Ditinggal pergi oleh Istrinya Siti Rahmah
5. Di usir dari kampungnya
6. Anak-anaknya meninggal dunia

12. Nabi Isa AS termasuk salah satu nabi Ulul Azmi, Sifat terpuji beliau yang patut kita contoh ialah :
1. Sabar dalam menghadapi ujian dari Allah SWT
2. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah SWT
3. Berani dalam menegakkan kebenaran dan Agama Allah
4. Rendah hati walaupun mempunyai banyak kelebihan
5. Suka menolong orang lain

13. Bacaan adzan shubuh beserta jawabannya secara terperinci yaitu :
1. Allaahu akbar Allaahu akbar 2x : Allaahu akbar Allaahu akbar 2x
2. Ashadu alla ilaa haa illallaah 2x : Ashadu alla ilaa haa illallaah 2x
3. Ashadu anna Muhammadar Rasuulullaah 2x : Ashadu anna Muhammadar Rasuulullaah 2x
4. Hayya 'alash shalaah 2x : La haula walaa quwwata illaa billaah 2x
5. Hayya 'alal falaah 2x : La haula walaa quwwata illaa billaah 2x
6. Ashshalaatu khirum minannaum 2x : Shadaqta wabararta wa anaa alaa dzalika minas saahidiin 2x
7. Allaahu akbar Allaahu akbar 2x : Allaahu akbar Allaahu akbar 2x
8. Laa ilaaha illallah : Laa ilaaha illallah

14. Terjemah Quran surat al-maun ayat 1 sampai 7 berbunyi :
1. Ara aytal ladzii yukadzdzibu biddiin
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Fadzaalikal ladzii yadu’ ’ul yatiim
Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. walaa yahudldlu ‘alaa tha’aamil miskiin
Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
4. Fawaylul lil mushalliin
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
5. Alladziinahum ,an shalaatihim saahuun
(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
6. Alladziinahum yuraa uun
Orang-orang yang berbuat riya,
7. Wayamna’uunal maa’uun
Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

15. Abu Bakar Ash Shiddiq merupakan Khulafaur Rasyidin yang pertama. Rintangan berat yang beliau hadapi ialah :
1. Munculnya Nabi Palsu
2. Adanya orang orang yang enggan membayar zakat
3. Adanya orang-orang murtad

16. Sifat-sifat Umar bin Khatab ialah :
1. Tegas dalam memberikan keputusan
2. Teguh dalam pendirian
3. Berani dalam menegakkan kebenaran dan Agama
4. Memiliki kecerdasan yang luar biasa


17. Yang termasuk rukun puasa ialah :
1. Niat
2. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar (Subuh)
sampai terbenam matahari (Maghrib)

18. Shalat sunnah yang khusus dilakukan pada bulan Ramadan ialah Shalat tarawih

19. Nama - nama Paman Nabi yang memusuhi beliau, yaitu :
1. Abu Lahab
2. Abu Jahal
3. Abu Sofyan

20. Nama - nama lain dari hari akhir, yaitu :
1. Yaumul zalzalah
2. Yaumul mahsyar
3. Yaumul Ba'ats
4. Yaumul Mizan
5. Yaumul fasl
6 .Yaumul Jazza'

21. Sikap atau prilaku Abu Jahal dalam menentang ajaran Rasulullah ialah :
1. Menfitnah dan menjelek-jelekkan nabi Muhammad SAW
2. Mengadu domba kaum Muslim dengan kaum kafir
3. Memprofokasi kaum kafir supaya memusuhi Nabi dan para pengikutnya
4. Mencoba membunuh nabi dengan batu
5. Melempari Nabi dengan kotoran unta
6. Membujuk Nabi dan menjanjikan hadiah berupa harta, tahta dan wanita asalkan mau menyembah berhala
8. Memboikot ekonomi nabi dan pengikutnya

Sikap atau prilaku Abu Jahal dalam menentang ajaran Rasulullah ialah :
1. Mencemooh dan dan mencaci mak iNabi
2. Mengajak para tokoh kaum kafir untuk menghentikan dakwah Nabi
3. Menyuruh anak-anaknya menceraikan istri-istrinya yang merupakan putra putra Nabi
4. Istrinya menjadi Penggunjing dan pennfitnah Nabi

22. Quran Surat al-Qodar ayat 1 sampai 5 beserta terjemahnya berbunyi :
1. Innaa anzalnaahu fii laylatul qadr
Sesungguhnya kami Telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan
2. Wamaa adraakamaa laylatul qadr
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
3. Laylatul qadri khairum min alfi sahri
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
4. Tanazzalul malaaikatu warruuhu fiiha bi idzni rabbihim min kulli amr
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
5. salaamun hiya hatta mathla’il fajr
Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

23. Yang merupakan amalan - amalan sunnah dibulan ramadlan, ialah :
1. Tadarus al-Qur'an
2. Sholat Tarawih
3. I'tikaf
4. Memperbanyak sodaqoh

24. Pada zaman Khalifah Umar bin Khatab ada seseorang yang mengaku sebagai nabi baru dan akan memperbaiki ajaran Islam. Orang tersebut bernama Musailamah Al Kadzab

25. Quran Surat al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta terjemahnya berbunyi :
1. Iqra’ bismi rabbikalladzii khalaq
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Khalaqal insaana min ‘alaq
Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Iqra’ warabbukal aqram
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. Alladzi ‘allama bil qalam
Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kala
5.‘Allamal insaana maa lam ya’lam
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

26. Tanda - tanda kiamat sughro ialah :
1. Matinya seseorang
2. Bencana Alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanh longsor, dll

27. Surat yang al Quran yang terakhir turun kepada nabi Muhammad SAW ketika Melakukan haji wada' dipadang Arafah ialah al- Maidah Ayat 3

28. Waktu yang paling afdhal / utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari raya idhul fitri ( tgl 1 syawal ) sebelum sholat hari raya

29. Hikmah beriman terhadap qadla qadar Allah SWT, ialah
1. Melatih diri bersyukur dan bersabar
2. Melatih diri giat berusaha tanpa putus asa
3. Memperbanyak ibadah dan doa kepada allah
4. Tidak sombong bila berhasil
5. Tidak putus asa bila gagal
6. Hati tenang dan rela menerima keputusan Allah

30. Orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahiq menurut Quran surat at-Taubah 60, mereka adalah :
1. Fakir ( tdk punya pekerjaan dan penghasilan )
2. Miskin (Punya penghasilan tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok )
3. Amil ( orang yang mengelola zakat )
4. Muallaf ( orang yang baru masuk islam )
5. Hamba sahaya ( budak )
6. Ghorim ( orang yang banyak hutang )
7. Sabilillah ( orang yang berjuang di jalan Allah )
8. Ibnu Sabil ( orang yang dalam perjalanan )

31. Harta benda yang sudah mencapai nishob wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat untuk harta benda disebut zakat mal, harta yang wajib dizakati yaitu :
1. Harta perdagangan
2. Hasil pertanian dan perkebunan
3. Hewan ternak
4. Harta penghasilan atau gaji tiap bulan
5. Emas dan perak
6. Barang temuan atau harta karun

32. Menurut bahasa Qadla berarti ketentuan. Sedangkan menurut istilah Qadla berarti Ketentuan Alllah terhadap makhluknya ditulis sejak zaman azali yang tersimpan di lauh mahfudz

33. Hikmah terjadinya Hijrah ialah :
1. Umat Islam terhindar dari siksaan kaum kafir
2. Islam berkembang dengan pesat
3. Terjalinnya persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor

34. Ketika menerima kaum Muhajirin dari Mekkah, kaum Anshar sangat gigih dalam menolong dan membantu kehidupan mereka. Prilaku kaum Anshar terhadap Muhajirin ialah
1. Perilaku akhlak yang mulia dalam menyambut kaum muhajirin
2. Memberikan pertolongan baik materi maupun non materi
3. Saling menyayangi karena Allah

35. Setelah berhasil hijrah ke Madinah, beliau langsung mendirikan Masjid sebagai simbol perjuangan. Masjid yang beliau bangun bernama Masjid Nabawi

36. Nama-nama malaikat Allah SWT beserta tugas-tugasnya ialah
1. Jibril bertugas menyampaikan wahyu
2. Mikail bertugas menurunkan hujan dan membagi rizki
3. Isrofil bertugas meniup terompet pada hari kiamat
4. Izroil lbertugas mencabut nyawa
5. Munkar bertugas bertnya di alam kubur
6. Nakir bertugas bertanya di alam kubur
7. Rokib bertugas mencatat amal baik
8. Atid bertugas mencatat amal buruk
9. Malik bertugas menjaga neraka
10. Ridwan bertugas menjaga surga

37. Dzikir setelah shalat biasanya menggunakan kalimat thoyyibah, diantaranya ialah :
1. Istighfar berbunnyi astaghfirullaahal 'adzim
2. Tasbih berbunyi Subhanallah
3. Tahmid berbunyi Alhamdulillah
4. Tahlil berbunyi Laa ilaa ha illallah
5. Takbir berbunyi Allaahu akbar

38. Bacaan Surat al-Lahab sesuai dengan urutan ayatnya berbunyi :
1. Tabbat yadzaa abii lahabiw watab
Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa
2. Maa aghna ‘anhumaa luhu wamaa kasab
Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
3. Sayaslaanaaran dzaata lahab
Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
4. Wamra-atuhuu hammaa latal hathab
Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar
5. Fiijiidihaa hablum mimmasad
Yang di lehernya ada tali dari sabut.

39. Dalam mengemban tugasnya nabi Musa AS dikaruniai beberapa mukjizat oleh Allah SWT. Mukjizat-mukjizat tersebut adalah :
1. Tongkatnya dapat membelah lautan
2. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular
3. Tangan memancarkan cahaya
4. Doanya dapat mendatangkan makanan dari langit
5. Tongkat ditancapkan kebatu dan batunya mengeluarkan air

40. Amalan - amalan sunnah dalam ibadah puasa ramadlan ialah :
1. Mengakhirkan makan sahur
2. Menahan hawa nafsu dan amarah di siang hari
3. Menyegerakan berbuka
4. Berbuka dengan minuman hangat yang manis

41. Menurut Nabi Muhammad SAW, akibat prilaku dengki seperti Api memakan kayu bakar

42. Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat Fitrah dan mal. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang muslim yang hidup sebelum sholat idhul fitri baik anak-anakl maupun dewasa dengan syarat mampu, sedangkan hukum Zakat Mal yaitu Wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat harta yang dilmiliki sudah mencukupi syarat minimal wajib zakat ( nishob ).

43. Sebelum nabi Hijrah, Kota Madinah bernama Yatsrib

44. "Ketentuan Allah SWT sejak zaman azali yang tersimpan di lauh mahfudz", merupakan pengertian dari Qodlo, Sedangkan ketentuan Allah SWT yang terjadi pada makhluknya di dunia merupakan pengertian dari Qadar

45. Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut Muzakki

46. Yang termasuk sunnah-sunnah shalat ialah
1. Sunnah ab'ad yaitu sunnah shalat yang apabila ditinggalkan
disunnahkan sujud sahwi, diantaranya :
a. Duduk tasyahud awal
b. Membaca doa tasyahud awal
c. Membaca shalawat nabi pada tasyahud awal
d. Membaca Qunut
2. Sunnah Hai'at yaitu sunnah shalat yang jika ditinggalkan tidak
disunnahkan sujud sahwi, contoh :
a. Mengangkat ketika takbiratul ikhram
b. Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri ketika
bersedekap
c. Membaca doa iftitah
d. Membaca ta'awudz dan amiin
e. Membaca takbir intiqol (takbir perpindahan gerakan shalat)
f. Membaca salam yang kedua
g. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam

47. Nama-nama Rasul Ulul Azmi beserta mukjizatnya :
1. Nabi Nuh mukjizatnya membuat membuat perahu
2. Nabi Ibrahim Mukjuizatnya tidak hangus dibakar
3. Nabi Musa mukjizatnya tongkatnya bisa membelah laut merah
4. Nabi Isa mukjizatnya berbicara saat bayi, menghidupkan orang mati
5. Nabi Muhammad mukjizatnya al Quran

48. Tulislah Quran surat al Qadar ayat 1 sampai 5 beserta artinya !
1. Inna anzalnaahu fii laylatul qadr
Sesungguhnya kami Telah menurunkannya (Al Quran) pada malam
kemuliaan[1593].
2. Wamaa adzraakamaa laylatul qadr
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
3. Laylatul qadri khairum min alfi sahr
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
4. Tanazzalul malaa-ikatu warruuhu fiiha bi idzni rabbihim min kulli amr
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril
dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
5. salaamun hiya hattaa mathla,il fajr
Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

49. Tanda - tanda hari akhir/kiamat kubro ada 2 yaitu tanda-tanda kecil
dan tanda-tanda besar , masing-masing contohnya ialah :
1. Tanda-tanda kecil : berkurangnya rasa malu dalam bermaksiat,
orang alim banyak yang meninggal dunia, perempuan berani
menunjukkan aurat di muka umum, perbuatan zina dan minuman
keras dilakukan terang-terangan, jumlah laki-laki lebih banyak dari
perempuan, masjid megah dan bagus tapi sepi dari umat dan
manusia bermegah-megahan dalam pembangunan rumah.
2.Tanda-tanda besar : Keluarnya asap ( Dhukhon ), keluarnya dabbah
( binatang aneh ), munculnya dajjal, turunnya nabi Isa dan imam
Mahdi, Munculnya Ya'jud dan Ma'jud, keluarnya api di daerah
Yaman, adanya tiupan terompet malaikat Isrofil, Matahari terbit
dari barat, Terjadi gerhana matahari dibarat dan ditimur.

50. Dalam menunjukkan kegigihannya dalam membantu kaum Muhajirin,
yang dilakukan kaum Anshar adalah :
1. Menyambut kedatangan kaum muhajirin dengan akhlak yang mulia
2. Memberikan pertolongan materi seperti uang dan makanan
3. Berbagi tempat tinggal dan pekerjaan
4. Memberikan pertolongan non materi misalnya memberi nasehat , ilmu, saran dsb
5. Menjalin kasih sayang dan silaturrahim

1 komentar:

  1. Asssalamu'alaikum.http://tentarakecilku.blogspot.com/

    BalasHapus

Komentar disini